Extreme Home Makeover - 2011

EHM.JPG (169603 bytes) EHM (1).JPG (214957 bytes)
EHM (3).JPG (243918 bytes) EHM (4).JPG (160679 bytes)
EHM (6).JPG (247250 bytes) EHM (12).JPG (326152 bytes)
EHM (8).JPG (237423 bytes) EHM (7).JPG (231184 bytes)

EHM (10).JPG (276572 bytes)

EHM (11).JPG (262140 bytes)
EHM (2).JPG (184488 bytes) EHM (15).JPG (237009 bytes)
EHM (13).JPG (197593 bytes) EHM (14).JPG (168970 bytes)
EHM (16).JPG (240790 bytes) EHM (23).JPG (231081 bytes)
EHM (18).JPG (184123 bytes) EHM (15).JPG (237009 bytes)
EHM (21).JPG (217887 bytes) EHM (19).JPG (270382 bytes)
EHM (20).JPG (284123 bytes) EHM (22).JPG (219701 bytes)
EHM (24).JPG (237049 bytes) EHM (25).JPG (203680 bytes)
EHM (26).JPG (123332 bytes) EHM (27).JPG (241306 bytes)
EHM (28).JPG (217702 bytes) EHM (27).JPG (241306 bytes)
EHM (30).JPG (206028 bytes) EHM (29).JPG (226945 bytes)

Call Santa Jim at 216.973.3704

Email  santa@yuletidememories.com