Santa Jim visits the

Dolphin Restaurant

2009-2016

 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
   
   
dolphin1.jpg (219063 bytes) dolphin3.jpg (230673 bytes)
dolphin5.jpg (235194 bytes) dolphin4.jpg (225041 bytes)
Dolphin Restaurant 2011
breakfast.JPG (159471 bytes)
breakfast-1.JPG (131303 bytes) breakfast-1.JPG (131303 bytes)
breakfast-4.JPG (106508 bytes) breakfast-12.jpg (112106 bytes)
breakfast-5.JPG (149248 bytes) breakfast-6.JPG (125522 bytes)
breakfast-8.jpg (113188 bytes)

breakfast-7.JPG (113657 bytes)

breakfast-10.JPG (124244 bytes) breakfast-9.JPG (109581 bytes)

Call Santa Jim at 216.973.3704

Email  santa@yuletidememories.com