Kiwanis Aktion Club

2009-2016

   
   
   
   
   
kiwanis_ 4.JPG (85303 bytes) kiwanis_.JPG (126503 bytes)
kiwanis_ 2.JPG (123243 bytes) kiwanis_ 3.JPG (125089 bytes)
kiwanis_ 5.JPG (120928 bytes) kiwanis_ 6.JPG (122057 bytes)
kiwanis_ 7.JPG (106533 bytes) kiwanis_9.JPG (116993 bytes)
kiwanis_ 10.JPG (132066 bytes) kiwanis_11.JPG (144602 bytes)
kiwanis_ 13.JPG (139082 bytes) kiwanis_12.JPG (117821 bytes)

Call Santa Jim at 216.973.3704

Email  santa@yuletidememories.com